China

Bildnachweis: Guizhou, Fanjingshan, Mogushi © School of Karst Science Guizhou Normal University